Privacyverklaring

Strategie Architecten, gevestigd aan de Cornelis Koningstraat 3a, 6862 CK Oosterbeek in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.strategie-arch.nl
Cornelis Koningstraat 3a
6862 CK Oosterbeek
Nederland
t: +31 26 3337555

Persoonsgegevens die wij verwerken

Strategie Architecten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
- voor- en achternaam
- geslacht
- geboortedatum
- geboorteplaats
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Strategie Architecten verwerkt soms het volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven van u:
- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Strategie Architecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- contact met u te leggen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
- om diensten te leveren en/of goederen bij u af te leveren,
- het afhandelen van uw betaling,
- het doen van aanvragen van diverse vergunningen (zoals omgevingsvergunning),
- indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals voor de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Strategie Architecten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Strategie Architecten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Strategie Architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens kunnen bewaard worden tot vier weken na uw verzoek ze te verwijderen of te wijzigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Strategie Architecten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Strategie Architecten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Strategie Architecten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@strategie-arch.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Strategie Architecten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Strategie Architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@strategie-arch.nl .